Το γράφημα παρουσιάζει την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2011.