Το γράφημα παρουσιάζει τον προυπολογισμό του 2011.

Ανα Φορέα Ανα Μειζόνα Δαπάνη